+32 3 685 48 90 info@frehos.be

Sinds 21 september 2017 is elke accountant en/of belastingconsulent voor elke nieuwe opdracht verplicht een opdrachtbrief op te stellen met de cliënt voor het begin van de prestatie. Deze verplichting werd door de wet van 3 september 2017[1] ingevoerd. Inhoudelijk was de wetgever eerder beknopt “de opdrachtbrief omschrijft op een evenwichtige wijze de wederzijdse rechten en plichten van de cliënt en de beroepsbeoefenaar”.
De koning heeft door middel van het koninklijk besluit van 9 december 2019[2] meer duidelijkheid geschept over de verplichte minimale inhoud van de opdrachtbrief. [3] Elke nieuwe opdrachtbrief met uw cliënt dient inhoudelijk conform deze regelgeving te worden opgesteld. Voor lopende opdrachten moet deze inhoud uiterlijk op 1 juni 2020 in de opdrachtbrief zijn verwerkt. De modellen van opdrachtbrief op de website van het Instituut en op BeExcellent waren reeds aangepast aan deze nieuwe regelgeving.
Hiermee heeft de koning eveneens de accountant en/of belastingconsulent de verplichting opgelegd om uiterlijk op 1 juni 2020 een opdrachtbrief te hebben voor al de opdrachten voorafgaand aan 21 september 2017. Ook uw bestaande opdrachtbrieven sinds 21 september 2017 dienen vanaf 1 juni 2020 inhoudelijk conform deze nieuwe regelgeving te zijn.
Het Instituut begrijpt dat dit een aanzienlijke inspanning voor de beroepsbeoefenaars met zich meebrengt en had dan ook, in het kader van het nieuwe KB, gepleit voor een langere overgangstermijn. We betreuren het dan ook dat het KB een overgangstermijn van slechts zes maanden voorziet.

[1] Wet van 3 september 2017 tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.
[2] KB van 9 december 2019 tot vaststelling van een reglement inzake de kwaliteitstoetsing van de externe leden van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten en tot nadere regeling van het gebruik van de opdrachtbrief
[3] Potentieel in het kader van de toekomstige wetgeving kan dit gewijzigd worden